Leasing operacyjny samochodu, a podatek VAT.

Najpopularniejszą formą użytkowania samochodu osobowego w przedsiębiorstwie jest leasing operacyjny. W tej formie finansowania pojazdu, samochód przez cały okres pozostaje własnością firmy leasingowej. Koszty amortyzacyjne danego pojazdu są po stronie leasingodawcy. Argumentami przemawiającymi za wyborem tej formy są przede wszystkim niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego kredytu oraz znacznie ograniczona liczba formalności do wypełnienia. Leasing operacyjny polega na „wypożyczeniu” od firmy leasingowej samochodu na określony okres, nie krótszy jednak niż 24 miesiące. Na podstawie obowiązujących przepisów, minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 40 proc. okresu amortyzacji. Dla samochodów wynosi on dwa lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odliczenie podatku VAT od samochodu osobowego jest uzależnione od sposobu jego użytkowania w przedsiębiorstwie. – gdy pojazd użytkowany jest zarówno do celów służbowych jak i prywatnych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością) – leasingobiorca ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej oraz od innych opłat wyróżnionych w ramach umowy. Najważniejszym jest, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie istnieją żadne limity kwotowe. Dla leasingobiorcy oznacza to, że do końca umownego okresu leasingu może odliczyć połowę podatku VAT od każdej faktury. Połowa odliczenia kwoty VAT dotyczy także innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu (zakup paliwa, części zamiennych – związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu). Połowę nieodliczonego podatku VAT można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, obniżając w ten sposób podatek dochodowy. – gdy pojazd użytkowany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej – leasingobiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z każdej otrzymanej faktury, zarówno leasingowej jak i związanej z bieżącą eksploatacją. Leasingobiorca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do US na formularzu VAT-26, prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, a także przygotowania regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie.